Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 2.8M
06:09 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 –  3.1M
06:29 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 DANG VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602 F0 – HL3.1  H2
2 04H30 05H30 TUAT PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6  H2               H1
3 19H30 20H00 HA B ANNA OCEAN 5.5 158.03 15,737 HL1.4 – XMTL CL6.G68  H2
4 10H30 12H00 HIỆU THE RICH OCEAN 6.0 91 2,499 HP2 – F0  H1
5 04H30 05H00 HUNG STOVE TIDE 6.0 189.99 32,372 HP4 – F0  H2
6 10H30 11H00 CHAU CHASSELAS 9.8 228.99 43,062 HL3.3 – CL7 CLUC.NM6.CL6  H1               X3
7 06H00 THẠO KIÊN WAN FU 3.8 73.6 1,404 CLUC – CL1  H1               X3
8 17H30 19H00 CUONG C NING TAI HAI 12.5 199.9 36,413 HN2.12 – HN2.5  X3     T2     X3
9 13H00 14H00 THUAN ANNA OCEAN 5.5 158.03 157,37 F0 – HL1.4  H2
10 17H00 17H30 HA A AUDREY SW 7.0 175.53 19,819 HL1.1 – F0  H1
11 13H00 14H00 TRUONG VIENNA WOOD N 10.0 190 31,540 HL3.4 – HP2  H2
12 16H30 QUYEN THE VAST OCEAN 3.2 48 493 CLUC – CL1  H1             X3
13 19H30 20H30 BINH KIEN PHUONG NAM 126 3.0 79.98 2717 F0 – HG  H2