Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: LE THANH KONG: 0905691888 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1917– 2.4M
0046  –  1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
2222 –  2.8M
0356 –  1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 CUONG C ASIAN ENTERPRISE 9.50 184.90 25,676 FO – HL3.6 TL
2 CANCEL 10H00 PHAI CHASSELAS 9.8 228.99 43062 HL3.3 – CL7 CLUC – HL6 – CL6 H1            X5
3 00H00 01H30 THANH B PROSPERITY 101 7.50 185.73 26,094 FO – HL2 TR
4 16H30 17H30 CUU KIEN BLUE LOTUS 4.20 134.04 8,481 FO – HL1.3 H1
5 00H00 THAO THE HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CL1 – FO X2            TR
6 11H00 13H00 TRUONG OCEAN GLORY 11.6 189.99 31228 FN3 – FO NM8 T2 – H6 – H2
7 11H00 14H00 PHAI CLOVER COLOSSUS 10.8 189.99 31,545 HN1.4 – F0 T2 – H6 – H2
8 11H30 13H00 HA A RUI NING 10 6.3 190 32,493 F0 – FN5 NM8 H2 – H6.T2 X5