Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DAO TRUNG KIEN: 0984829575 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0800 – 2.5M
0046  –  1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
1000 –  2.6M
0006 –  1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 TRUONG VIET THUAN 35-01 4.20 179.90 22,358 CTAU 1 – F0 HP01 – TP03 X3 – H6 – H1
2 06H00 HIỆU THE QUANG ANH GM 5.70 91.94 2,971 PVOIL – F0 GD68 T2        H1
3 07H00 HA C PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P – CL6 T2        H1
4 05H00 BINH DUC ROYAL 18 6.8 90.98 2,999 HG7.2 – F0 H1
5 02H30 03H00 ANH OUPULAI 18 9.80 159.60 15,946 HL3.1 – F0 H2
6 15H30 17H00 HA A ANH CETUS OCEAN 6.00 229.00 46,656 F0 – HN2.7 H2 – H6 – H2
7 15H30 17H00 SON CUU BMC CALYPSO 5.1 154,35 14,951 F0 – HG7.3 H2 – H6 – T2
8 18H30 20H00 DONG THE RICH OCEAN 3.5 91.00 2,499 F0 – HP2 TL
9 18H30 HANH DUC HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CLUC – CL1 T2         X2
10 21H00 21H30 HUNG THANH A AMIS ACE 9.7 199.00 33937 HL2 – CL3 GD68.NM6.CL6 H1        X2