Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN VAN SON: 0974057082 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0700 – 3.0M
2200  –  1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
0806 –  3.0M
0006 –  1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 HIỆU KIEN QUANG ANH GM 5.70 91.94 2,971 FO – PVOIL GD68 TL – TP – T2
2 04H00 05H00 DONG THE HTK VENUS 3.8 90.72 2,551 FO – HG TL – TP – T2
3 04H00 06H00 CUONG C CLOVER COLOSSUS 12.3 189.99 31,545 FO – HN1.4 TL – TP – H2
4 04H00 06H00 THANG A MPV URANIA 10.80 192.90 23,119 FO – HP3 TL – TP – TL
5 19H00 21H00 HUNG SUNNY SAILOR 6.80 235.00 50,238 FO – HN1.5 NM8 H6       TR
6 02H00 PHAI FOREST SYMPHONY 10.15 210.00 49,281 CL6 – FO HL8.CL6.NM6 X2         TR
7 14H00 HANH DUC WIN STARS 4.00 77.80 1,837 CLUC – CL4 T2         X3
8 15H00 TRUONG CRIMSON ARK 7.0 228.99 43015 CL3 – FO CLUC. NM6. CL6HT X3           TP
9 22H00 THANH B KIRAN AUSTRLIA 6.5 199.90 36353 HN1.6 – FO TR H6 – H1
10 23H00 THUAN VINASHIP SEA 9.7 169.03 18108 HG7.3 – FO H1
11 18H30 20H00 THANH B QUEEN SAPPHIRE 9.5 199.98 34795 HN1.5 – HN1.1 TR
12 21H00 CUU WIN STARS 4.0 77.80 1837 CL4 – FO X3   H6  H1