Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DO MANH HA : 0987519025 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0600 – 3.3M
2028  –  1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
0702 –  3.4M
2158  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0028 01H00 CUONG C AUDREY SW 9.75 175.53 19,819 F0 – HL1.1  TL
2 06H00 07H00 HIỆU THE ROYAL 18 3.5 90.98 2,999 F0 – HG7.2  H1    TP    T2
3 03H00 05H00 THANG A LAN HAI HE XIE 12.8 189.99 32,962 HN1.3 – F0  TR    TP     H1
4 12H00 14H00 DONG UNIPOWER 4.6 114.62 8,081 F0  –  HG7.2  H1             T2
5 10H00 12H00 THANH B LIAN YI DA 1 HAO 10.35 178 19,996 FN5 – F0 NM8  TL     TP    H1
6 07H30 09H00 CHAU GEAT WISDOM 5.6 185.74 26,010 F0 – FN4 NM8  H2     TP    TR
7 21H30 22H00 DANG TAN BINH 257 10.1 169.26 16,960 HL3.6 – F0  H1
8 08H00 BINH DUC VINH HIEN 69 5.0 79.8 2,616 XMHL – HG  T2
9 00H00 HANH HAI DUONG 36 9.0 121.1 7,243 CL7 – F0 HG.NM6  X5             TR
10 11H30 CUU KIEN MILDER 2.5 50.58 980 CLUC – F0  T2              H1
11 12H00 DANG THE VINH HIEN 69 6.9 79.8 2,616 HG – F0  T2              H1
12 21H00 ANH LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.NM6  T2        H1
13 19H00 20H00 THUAN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6  TR             T2
14 15H30 16H00 DANG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.1 – F0  H2
15 16H00 HIỆU DUC LONG TAN 99 3.5 91.94 2,965 HG – F0  T2             H2
16 21H30 22H00 HUNG BERGE CATHERINE 7.0 199.90 35906 HL3.7 – FO H1