Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1 ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:07 – 3.1M
14:30 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.2M
14:00 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 2.8M
16. 51 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 ĐÔNG NHA BE 10 7.0 108.0 4,670 F0 – HL1.5 H5
2 21H30 23H00 SƠN QUORN 12.2 292.0 91,373 HM2.6 – F0 H5
3 07H30 09H00 THẮNG B TRANG AN 08 8.26 148.17 11,194 F0 – CL1 HG .CL6 H2     –     X1
4 01H00 04H00 THẾ KIÊN B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL2 H5     –     X1
5 03H00 TRƯỜNG SARAH 8.6 189.9 32,391 CL7 – F0 HL8.CL6 X3     –     H5
6 12H00 KIÊN A HIẾU B PHUONG NAM 126 6.35 79.98 2,717 HG – F0 H2
7 20H00 21H00 KHỨNG DONG BAC 22-06 3.0 146.5 10,275 SN – F0 TP02. TP03 X3    TP     H5
8 21H30 22H00 THẠO VINACOMIN HA NOI 3.8 116,5 5,570 F0   –  HG H5              H2
9 19H00 TÙNGD KIÊN B THANH PHAT 03 3,0 74 ,36 1,597 CL2  –   HG H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KSL HENG YANG IVY ALLIANCE PROTESTOST.NICKOLAS LEVIATHAN PRINCESSDORIS