Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR HÙNG X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 3.7M
20:39 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 4.0M
20:14 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
08:17 – 4.2M
20:12 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 ĐĂNG TENDRA TRADER 12.0 199.9 36,106 HP4 – F0 H5
2 04H00 TRƯỜNG AURORA LIGHT 10.4 203.5 46,422 CL4 – F0 NM6 . CL8 . HL8 X2     –     TR
3 08H30 09H00 SƠN PELOREUS 12.2 292 93,302 HM2.6 – F0 H1
4 06H00 07H00 THẾ KIÊN B VIET HUNG 09 4.9 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H2     –       X3
5 06H00 ĐÔNG VĂN SON TRA 126 2.8 99.89 4,332 HG – XMTL HC8 H2      –      H8
6 12H00 13H00 ANH LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – B12 CL6 H2     –      H1
7 13H00 QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 CL6 . CLUC H1     –      H2
8 10H00 SƠN PELOREUS 12.2 292 93,302 F0 – HN1.7 NM8           TL – X3
9 08H30 10H00 B CAPTAIN JOHN 6.5 189.99 32,987 HL3.1 – F0 H1
10 10H30 THẮNGB VINASHIP PEARL 9.6 157.62 14,602 HG7.3 – F0 H2     –     H1
11 12H00 13H30 KHOÁI ANNEGRIT 13.2 199.9 34,808 F0 – HM2.6 H2 – TA – H2
12 14H30 16H00 THẮNG A FOREST VENUS 9.07 209.94 49,549 F0 – CL5 HL8.NM6.CL H5     –     X3
13 16H00 MƯỜI MINH TRUONG 18 4.7 91.94 2,999 HG – CL2 HG H1     –     X3
14 15H00 CHÂU DELPHIN 6.8 229 44,452 CL5 – F0 CL6.HL8.CLuc X3     –     H5
15 14H30 15H30 HIẾU A PACIFIC PIONEER 8.0 179.97 23,579 HL3.5 – HP4 H5
16 23H00 THUẬN VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X3 – TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS ERIN AL KARAMA PELOREUS