Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
13:06 – 3.3M
00:03 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
13:18 – 3.7M
00:12 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 A GRECO LIBERO 6.0 199.9 36,394 FN3 – F0 NM8  X5 – T2 – X5
2 05H00 MƯỜI NILIKHA 9.50 119.93 9,926 CL1 – F0 HG.NM6  X2     –     H1
3 01H00 02H00 THANHA ANA OCEAN 9.8 158 15,737 HP4 – F0  TL
4 06H30 08H00 TRƯỜNG STOLT SYCAMORE 4.25 183.1 23,129 F0 – SN HA35.TP02  TR     –     X2
5 04H30 05H00 THANHB PUSAKA PRIMA 6.5 106.18 4,268 HM1.3 – CL1 HG.H8  H1     –     H8
6 21H30 22H00 PHÁI VICTORIA HARBOUR 7.4 169.99 18,465 HL1.4 – F0 H1            TR
7 14H00 HAA YU LIN HAI 11.7 225 40,931 HN1.5 – F0          T2 – X2
8 09H30 11H00 HAA PACIFIC 07 12.41 189.99 29,862 F0 –  HN1.3  TL – T2
9 cancel 18H00 HAI PHUONG SUN 6.2 90.72 2,551 HG7.1 – F0
10 19H00 MƯỜI PUSAKA PRIMA 6.5 106.18 4,268 CL1 – FO HG.H8  H8      TR
11 22H00 MƯỜI J LUCK 9.6 110.67 7442 HL3.1 – FO    TR         H1
12 21H30 23H00 THANH B SKS MERSEY 9.10 249.97 70,933 HP3 – FO H1             TR
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 14H30 THẮNGA SPAR VEGA 10.4 189.99 32,839 F0 – HM2.1  X3 – H2.H6
2 20H00 21H00 THẮNGA SATIGNY 6.5 199 36,106 F0 – HM  X3 – H2.H6 – X3
3 15H30 THẮNGA LUCKY ANGEL 7.0 199.9 40,157 F0 – HM2.3                H6.H2 – X3
4 20H00 22H00 BINH PHC MARITIME 4.4 100.64 6181 FO – HM X3 – H2.H6 – X3