Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI: 0987903066 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
12:23 – 3.2M
00:03 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
12:27 – 3.5M
00:12 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 NAM KIÊN PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – HL1.5 P.Cluc  TL     –     H1
2 10H00 11H00 PHÁI THANHA LYRIC SUN 13.4 229.02 44,203 HM2.6 – HL3.3  H1
3 08H00 10H00 CHÂU LINH KSL XINYANG 12.6 189.99 32474 HN1.6 – F0  X5 – T2
4 03H00 THẮNGB ĐÔNG VINASHIP PEARL 9.9 157.26 14602 HL3.5 – F0          TR
5 00H00 01H00 ĐÔNG THẮNGB VIMARU PEARL 8.7 100.61 5185 HL3.7 – F0  TR
6 00H00 01H00 HƯNG STRAITS BAY 6.5 189.90 30,818 HM1.4 – HL1.1  TR
7 12H00 CHÂU LINH XI LONG 18 9.5 229.00 43,717 HN2.9 – HN1.6          T2 – X5
8 21H30 22H00 HIẾU RUN FU 8 10.4 170.00 17,433 HM2.5 – HL3.6  H1
9 21H30 22H00 MƯỜI TRUONG MINH OCEAN 4.6 136.40 8196 HM1.2 – HL3.7 H1
10 21H30 22H00 THANH B VOSCO SUNRISE 6.5 190.00 31,696  HM2.4 – HP2 H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3031/8 00H30 BÌNH TRUONG MINH OCEAN 4.6 136.40 8,196 F0 – HM2.2 X3 – H2.H6
2 02H00 BÌNH PUSAKA PRIMA 6.5 106.18 4,268 F0 – HM1.3              H6.H2 – X3
3 23H3031/8 02H00 THẮNGA VOSCO SUNRISE 6.5 190.00 31,696 F0 – HM2.4 X3 – H2.H6.H2 – X3