Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0961687555 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 2.9M
23:23 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 3.2M
23:40 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 TRƯỜNG KHOÁI PROVIDANA 8.06 212.50 39,258 HM2.1 – HP1  H1 – H1
2 05H30 06H00 THANHA MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 HM1.2 – B12 CLUC – P  H1     –     TL
3 06H00 CỬU KIÊN LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 – F0 P – NM6  TL     –     H1
4 08H30 09H00 TÙNGA LINH GLOBAL DIAMOND 9.4 153.78 20,395 HL1.1 – F0  H1
5 11H00 THANHB HIẾU UNITY 6.09 180.40 21,300 HN1.2 – F0         T2 – X2
6 05H30 07H00 THẠO THẾ HAI PHUONG SUN 4.0 90.72 2,551 HM1.3 – HG7.1  H1     –     TL
7 00H00 01H00 ANH T&T GOLD 9.8 167.20 15,884 HL3.6 – F0  TR
8 16H00 16H30 B VINASHIP STAR 9.45 158.50 15,438 HL3.4 – F0  H1
9 05H00 06H30 THANHB HIẾU MANDARIN GLORY 6.3 189.99 32,957 SD – HN1.3  X2 – T2
10 08H00 TRƯỜNG KHOÁI GOLDEN BRIDGE 5.3 176.82 19,717 HM2.2 – HG7.3            H1 – TL
11 18H00 MƯỜI ĐỨC THANH PHAT 03 3.2 74.36 1597 CL2 – HG X2          TL
12 18H30 19H00 QUYÈN THẾ KEUM YANG PRIME 6.8 109.00 4713 HP2 – FO H1
13 21H30 23H00 HIẾU RUN FU 3 10.5 171.60 19495 HL3.1 – FO TL
14 21H30 23H00 PHÁI ROSTRUM 8.06 199.95 36416 HM2.1 – HL3.1 TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 07H00 THẮNGA STRAITS BAY 6.5 189.90 30,818 F0 – HM1.4  X3 – H2.H6
2 12H00 THẮNGA LYRIC SUN 13.4 229.02 44,203 F0 – HM2.4               H6.H2 – X3
3 20H00 21H30 SƠN RUN FU 8 10.5 170.00 17,433 F0 – HM2.5  X3 – H2.H6.H2 – X3
4 08H00 THẮNGA ROSTRUM 8.1 199.95 36,416 F0 – HM2.1                H6
5 12H30 14H00 SƠN NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HM1.2  X3 – H2.H6.H2 – X3