Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0961687555 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH- X5: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 2.9M
23:23 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 3.2M
23:40 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 TRƯỜNG KHOÁI PROVIDANA 8.06 212.50 39,258 HM2.1 – HL H1     H1
2 05H30 06H00 THANH A MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 HM1.2 – B12 CLUC – P H1         TL
3 06H00 CỬU KIÊN LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 – FO P – NM6 TL          H1
4 09H00 TRƯỜNG KHOÁI GLOBAL DIAMOND 9.4 153.78 20,395 HL1.1 – FO        H1
5 02H00 04H00 TÙNG A LINH UNITY 6.09 180.40 21,300 HN1.2 – FO X5 – T2 – X5
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 07H00 THẮNG A STRAITS BAY 6.50 189.90 30,818 FO – HM X3 – H2H6
2 12H00 THẮNG A LYRIC SUN 13.4 229.02 44,203 FO – HM    H6H2 – X3
3 22H00 23H30 SƠN RUN FU 8 10.5 170.00 17,433 FO – HM X3 – H2H6H2 – X3
4 08H00 THẮNG A ROSTRUM 8.1 199.95 36,416 FO – HM      H6