Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN : 0974087082 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.5M
00:45 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
14:08 – 3.9M
01:50 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 08H00 TRƯỜNG SPAR VEGA 10.4 189.99 32,839 HM2.1 – CL6 HL6.NM6.CL6  H1                 X2
2 11H00 12H00 THANH A GOLDEN EAGLE 3.8 171.59 19,882 SN – CM TP02.TP03.H.AU35  X5
3 12H00 13H00 THANG A SHENG HE HAI 12.71 199.94 33,738 HL2 – F0  H2
4 06H00 06H30 THANH B LUCKY ANGEL 7.0 199.9 40,157 HM – CL5 HL6.NM6.CL6  H1                 X5
5 06H00 06H10 PHAI GOLDEN BRIDGE 7.0 176.82 19,717 HG7.3 – HL3.1TL  H1
6 CANCEL 04H00 MƯỜI GRAND CENTURY 7.4 97.77 5,394 HL1.3 – F0  H1                 TL
7 12H00 12H30 TRUONG SATIGNY 6.5 199.9 36,106 HM2.4 – HP4 H2
8 09H00 THAO HAI PHUONG SUN 6.1 90.72 2,551 HG7.1 – F0 TR                 H2
9 21H00 22H00 MƯỜI PHC MARITIME 4.4 100.64 6181 HM – HG H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 12H00 HÀ A DATO FORTUNE 10.40 185.70 26,966 F0 – HM2.1  X3   TA   H1  X3
2 19H00 20H30 HIỆU HAI NAM 06 2.8 88.30 2165 FO – Hl1.15 X3 – H1TAH1 – X3