Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C: 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
13:12 – 2.3M
03:28 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 2.6M
04:58 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 CHÂU EN OCEAN 9.1 176.60 17,075 HL1.1 – F0          H1 – H1
2 07H00 08H00 A BRAZIL EXPRESS 12.8 215.40 57,934 F0 – HM2.1  H2 – H6 – H2
3 10H00 HẠNH TÙNGD NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P  H2     –     H1
4 09H30 10H00 HIỆU THẾ LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HL1.15 – B12 P  H1
5 12H30 14H00 TRƯỜNG PAC ARCHERNAR 7.9 199.99 35,812 F0 – HM1.4  H2 – H6 – H2
6 05H30 06H00 CHÂU LBC NATURE 6.5 210.00 42,744 HL3.3 – F0  H1 – H1
7 00H00 00H30 THANHA ANA OCEAN 6.0 158.00 15,737 HM2.3 – HL3.6  H2
8 03H30 05H00 THANHB FYLA 10.6 229.00 45,999 HM1.4 – CL3 CL6.NM6.Cluc  TL     –      X2