Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:14 – 2.2M
07:23 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 2.3M
06:13 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 16H00 HIỆU THE TRUONG AN 126 6.1 95.18 2,702 HN1.8 – F0  X5 – TR.H6 – H2
2 18H00 THUAN AUTAI 9.4 159.9 15,673 HL3.4 – F0               H2 – H2
3 15H00 15H30 QUYEN KIEN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HM1.3 – B12 P  H2                H1
4 15H30 ANH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC  H1                H2
5 15H00 THANG B THERESA 7.2 156.7 15,228 CL2 – F0 GD68.CL6  X2                H2
6 20H30 22H30 DANG GAIA 5.1 139.91 13,059 HM2.6 – CL2 CL6.NM6  TL                X5
7 05H00 06H00 TRUONG ORIENTE GLORIA 12.7 199.98 34,800 HL3.1 – F0  H1
8 00H30 01H00 THANH B VAN PHONG 1 8.8 248 59,843 HM2.3 – F0  H2
9 07H00 07H30 HUNG ALL STAR ATLAS 9.5 199.99 35,812 HM2.1 – CL7 HL8.NM6.CL6  H2      H6     X5
10 10H00 HA B ANA OCEAN 6.0 158.03 15,737 F0 – HM2.3            H6 – H1
11 07H00 08H30 HA B GAIA 5.1 139.91 13,059 F0 – HM2.6  H2     H6
12 16H00 17H00 TUAT TUNG D SICHEM MARSEILLE 3.8 127.2 8,455 CTAU – F0 H18.H19  X5     H6      H1
13 07H00 TUNG A CUI PING FENG 6.5 225 40,913 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT  X5             H2
14 05H00 05H30 KHOAI MP ATLANTIC 5.2 157.5 13,713 F0 – HL3.7  H1
15 07H30 09H00 PHAI WAIMEA 11.51 187.8 32,795 HN1.6 – F0  X5 – TR.H6 – H1
16 15H00 15H30 THUAN VALENTE VENUS 6.9 161.0 17,023 HL1.3 – F0  H2 – H2
17 20H30 THANH B OLIVIA R 6.6 229.0 44,200 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6HT  X5                TL