Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 2.5M
09:41 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:10 – 2.6M
06:44 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THUAN BMC CATHERINE 6.0 153.5 14,527 F0 – HM2.6          H2      H2
2 09H30 10H00 HA B VALENTE VENUS 6.9 161 17,023 HM1.5 – HL1.3  H1
3 13H00 15H00 THANG B THERESA 7.5 156.7 15,228 F0 – CL2 GD68.CL6  H2     H6    X3
4 14H00 TRƯỜNG ZHE HAI 2 10.0 179.9 22,295 CL5 – F0 HL8.CL  X3     H6
5 16H00 TRUONG REGNO MARINUS 7.64 210 43,708 HM1.2 – CL5 HL8.NM6.CL            H6    X3
6 22H3029-7 00H00 DONG LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – HL1.15  TL
7 13H00 13H30 HIỆU THAI BINH 38 5.8 92.50 2,999 F0 – HM2.6  H2
8 02H30 04H00 THUẬN T&T GOLD 5.5 167.2 15,884 F0 – HL3.5  H2     H2
9 09H30 10H00 DANG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.4 – B12  H1              H2
10 17H30 19H00 HÀ A SHENG AN HAI 12.2 189.99 32,976 FN3 – F0 NM8  X3 TR H6   H2
11 21H00 THẮNG A GLOBAL DIAMOND 5.6 153.78 20,395 F0 – HM           TL      TL
12 15H30 16H00 ANH BAO TENG 9.68 154.35 14,783 HL3.1 – F0  H1
13 17H30 19H00 THẮNG A PRABHU YUVIKA 9.5 225 39,818 FO – HM2.5  TL     TL
14 21H00 KHỨNG TRUONG LOC 16 6.4 91.94 2,999 HG7.1 – F0  H1                H2
15 17H30 19H00 MUOI NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.2  TL                 H2
16 22H30 SON BMC CATHERINE 6.0 153.5 14,527 HM2.6 – HG7.3          H6 – H1
17 21H00 21H30 SON PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0  H2 – H6