Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:20 – 2.9M
09:12 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 3.0M
07:19 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 CUU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL P.CL6  H1          H2
2 20H30 21H00 THANG A EURIPIDES GRAECIA 12.77 229.0 44,095 HM2.4 – HL2  H2
3 18H00 20H00 TUNG A SPINEL 12.4 199.99 36295 HN1.4 – FO  X3 – TRH6 – H2
4 13H30 14H30 QUYÊN TÙNG D NHA BE 09 6.4 105.97 4250 FO – HM1.3  H2
5 13H30 14H30 KHOÁI PETROLILIMEX 15 7.0 159.90 13468 FO – HM1.4  H2
6 18H00 19H00 TUẤT SICHEM MARSEILLE 3.9 127.20 8455 SN – CTAU1 TP02.H.AU18.H.AU19  X2
7 20H30 21H00 TRUONG FYLA 10.62 229.00 45999 HL2 – HM2.4  H2
8 15H30 17H00 PHÁI TAI CHANG 12.18 229.00 50697 HM2.6 – FO  H1 – H6 – H1
9 15H30 16H00 MƯỜI ROYAL 18 7.3 90.98 2999 HL1.5 – FO  H1 – H6
10 07H30 HIỆU KIÊN TRUONG AN 126 3.5 95.18 2702 HL3.2 – F0           H6 – H1
11 03H30 04H00 CHAU ALBERTO TOPIC 9.6 179.96 21,571 HL3.5 – F0  H2 – H6
12 17H00 MUOI THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HL3.2          H6 – H1
13 11H00 13H00 HUNG MINERAL BEIJING 9.8 289.90 88,930 HN1.5 – F0 NM8  X2 – TR.H6 – H2
14 01H30 02H00 SON HTK CONFIDENCE 10.02 169.26 16,960 HL3.6 – F0  TL
15 03H30 KHUNG TUNG D NINH CO 88 4.3 98.50 4,068 HG – F0  H2 – H6
16 06H00 CHAU EURIPIDES GRAECIA 12.8 229.00 44,095 F0 – HM2.4         H6 – H2
17 06H00 HIỆU KIEN TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0  X5   H6
18 15H30 17H00 ANH VALENTE VENUS 6.9 161.00 17,023 F0 – HM1.5  H1 – H6 – H1
19 05H00 KHUNG YU LONG 2.8 45.00 400 HM1.5 – CLUC          H6 – H1