Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.3M
08:27 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
20:15 – 3.4M
07:50 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 11H00 TRUONG WAIMEA 12.3 187.8 32,795 HM2.5 – F0  H1
2 15H30 17H00 THANG A WAIMEA 12.3 187.8 32,795 F0 – HN1.6  H2 – H6TR – X5
3 06H00 06H30 HA A CUI PING FENG 7.1 225.0 40,913 HM1.5 – CL7 HL8.CLUC.CL6  H1     –     X5
4 02H00 02H30 SON ZY HI SHENG 10.3 169.37 18,084 HP3 – F0  H2
5 12H00 13H30 HUNG VAN PHONG 1 8.8 248.0 59,843 F0 – HM2.3  H6     H6
6 02H00 04H00 HIỆU ROYAL 18 7.3 90.98 2,999 F0 – HM1.4  H2
7 07H30 09H00 KHOAI AUTAI 5.6 159.9 15,673 F0 – HM1.5  H2
8 16H00 HUNG REGNO MARINUS 7.64 210.0 43,708 F0 – HM1.2          H6 – H2
9 06H00 KHUNG TUNG D FENG DA 4.58 122.0 5,628 CL7 – F0 HG.H8  H8    –       H1
10 11H00 TUNG A PETROLIMEX 08 7.5 180.0 25,561 B12 – HM1.1 P.CLUC  H2     –       H1
11 10H00 11H00 MUOI THE TRUONG LOC 16 3.2 91.94 2,999 F0 – HG7.1  H1     –      TL
12 06H00 TUAT KIEN TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL2  TL     –      X5
13 07H30 08H00 HA B TRANG AN 08 5.2 148.17 11,194 HM1.1 – HG  H2     –      TL
14 12H00 QUYỀN THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0  H6               H2
15 09H30 CỬU CHANG LONG SHUN 2.8 45.00 226 CLUC – FO  TL                H1
16 16H30 TRƯỜNG ELIDA MARE 7.0 229.00 43507 CL4 – FO CLUC.NM6.CL6HT  X5        H6
17 15H30 16H00 ĐÔNG YU LONG 2.8 45.00 400 FO – HM  H2
18 18H00 TRƯỜNG ARMONIA A 8.79 229.00 44095 HM2.4 – CL4 CLUC.NM6.CL6HT            H6     X5
19 15H30 17H00 THẮNG B TÙNG D PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8542 FO – B12 P – CL6  H2           TL
20 21H30 22H00 THUAN AUTAI 5.6 159.9 15,673 HM1.5 – HL3.5  H1
21 21H30 22H00 HIỆU ROYAL 18 7.3 90.98 2,999 HM1.4 – HL1.5  H1
22 21H30 22H00 TUNG A U WIN 11.7 185.74 26,062 HM1.3 – HP4  H1