Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.7M
07:36 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.8M
07:14 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 CANCEL 20H00 DONG KIEN TRUONG AN 126 3.0 95.18 2,702 HL3.2 – HM2.6CM H8  H8
2 20H00 CUU CHANG LONG SHUN 2.8 45.0 226 CL1 – CLUC  X3          H1
3 22H00 23H30 THANG A U WIN 11.7 185.74 26,062 F0 – HM1.3  TL
4 15H00 HƯNG COUGA 6.6 182.98 29104 HM1.4 – CL6 HL8 – CL6      TA      X2
5 12H00 12H30 QUYÊN TÙNG D SLIVER LUCKY 8.6 120.00 9129 HL1.3 – FO TP
6 15H00 HÀ A EN OCEAN 6.0 176.6 17,075 HM1.2 – HL1.1          H2        H2
7 03H00 PHAI JOHNNY P 6.0 224.9 40,121 HL3.3 – F0                 TL
8 04H30 06H00 TUNG A XIN HAI TONG 22 6.2 189.9 32,929 SD – HN1.3  X2 – TR – X2
9 23H30(26/7) 01H30 PHAI EN OCEAN 6.0 176.6 17,075 F0 – HM1.2  TL
10 07H00 THANG A WAIMEA 12.4 187.8 32,795 F0 – HM2.5          TA – H1
11 04H30 06H00 THANG A CUI PING FENG 7.1 225.0 40,913 F0 – HM1.5  H1 – TA
12 12H00 HIỆU KIEN VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 PVOIL – F0 GD68  H1           TP
13 12H00 16H30 ANH TRANG AN 08 5.2 148.17 11,194 F0 – HM1.1 TP    TA       H2
14 05H00 THANG B PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC  H2            H1
15 04H30 05H00 TRUONG PETROLIMEX 08 8.2 180.0 25,561 HM1.1 – B12 P.CLUC  H1            TL
16 12H00 13H00 HA A LBC NATURE 13.1 210.0 42,744 HM2.3 – HL3.3 TP       TP
17 14H00 HUNG MC QUEEN 9.85 199.9 39,907  CL6 – F0 HL8.CL6.NM6  X3     TA
18 04H30 05H00 ĐĂNG BAO TENG 5.5 154.35 14,783 HM1.3 – HL3.1TL  H1
19 18H30 20H00 TUNG A RUI NING 9 12.7 190.0 32,460 HN1.6 – F0  X3 – TR.TA – H1