Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18:09 – 3.9M
06:37 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.1M
06:23 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 SON BAO TENG 5.5 154.3 14,783 F0 – HM1.3  H1 – TA – H1
2 04H30 08H00 HUNG XIN HAI TONG 22 6.2 189.9 32,929 F0 – SD  H1 – TA – H2
3 15H00 THANG A TAI CHANG 14.9 229.2 50,697 F0 – HM2.6          TA – H2
4 10H00 14H00 THẮNG A LBC NATURE 13.1 210.0 42,744 F0 – HM2.3  H2   TA
5 10H00 CUU TUNG D NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P  H1           H2
6 04H30 06H00 TUNG A OLIVIA R 9.5 229.0 44,200 F0 – HM1.5  H1 – TA –  H1
7 06H00 HA B GANADO EXPRESS 5.2 134.4 10,421 CL1 – F0 NM6.HG  X3          H1
8 08H30 TRUONG ALL STAR ATLAS 9.0 199.9 35,812 CL7 – HM2.1 HL8.NM6.CL8  X2 – TA – H2
9 10H00 10H30 HA C KIÊN FENG DA 5.25 122.0 5,628 HM1.2 – CL7 HG.NM6  H2            X2
10 17H30 18H00 THẠO THẾ VIET HUNG 09 4.8 87.7 1,742 F0 – PVOIL GD68  H1            TL
11 10H00 12H00 BÌNH THẾ TRUONG AN 126 4.8 95.18 2702 FO – HL3.2  H2 – TA – H1
12 16H00 17H00 HẠNH TÙNG D GAS SELLAN 4.3 116.92 5415 SN – CTAU1 H.AU17.H,AU18,H,AU19  X2
13 14H00 ĐÔNG BMC ALPHA 7.9 111.68 5702 HG7.2 – FO  H2
14 18H00 TUẤT KIÊN MY AN 1 8.5 109.67 4988 XMHL – FO CL6  TL            H1
15 21H00 21H30 HÀ A OLIVIA R 9.45 229.00 44200 HM1.5 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT  H2           X2
16 16H30 HIẾU CHANG LONG SHUN 2.8 45.00 226 CLUC – CL1  TL            X3
17 21H00 22H00 NAM PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.14 – F0  H2
18 21H00 22H00 LINH NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 HL1.15 – F0  H2
19 21H00 21H30 HUNG ORIENTE GLORIA 8.8 199.98 34,800 HP4 – HL3.1  H2