Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG – 0976264689 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI: 0987903066 PHAM HUNG CUONG: 0918943893 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE 
1308– 2.6M
0129  – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
1400 –  2.9M
0224  –  1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 TRUONG BRAZIL EXPRESS 12.82 215.4 57,934 HM2.1 – HL3.3  H1
2 03H00 04H00 BINH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HP1  H2 – H6 – H2
3 06H00 07H00 CHAU OCEAN ANG 12.1 199.9 36,415 F0 – HM2.1  H1 – H6 – H1
4 07H30 09H00 KHUNG MY THINH 5.2 134.04 8,414 F0 – HM1.2  H2 – H6 – H1
5 07H30 09H30 HA A CATHARINA OLDENDORFF 14.45 234.98 50,689 F0 – HM2.6  H2 – H6 – H2
6 08H00 HIỆU THE LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P  T2             H1
7 07H30 08H00 QUYEN TUNG D NHA BE 06 6.6 107.48 4,156 HM1.2 – B12 P  H2      –     T2
8 03H00 04H00 THANH B BULK ECUADOR 11.95 189.99 32,309 F0 – HM2.3  H2 – H6 – H2
9 22H00 TRUONG FRIEDERIKE 10.0 190.0 33,302 F0 – HN1.6          H6.TR – X3
10 20H30 21H00 HA A OCEAN ANG 12.1 199.9 36,415 HM2.1 – HL2  H1
11 20H30 21H00 TRUONG EURIPIDES GRAECIA 9.5 229.0 44,095 HL2 – HM2.1  H1 – H6
12 20H30 21H30 HIẾU NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HL1.14 H1