Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG – 0976264689 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DO MANH HA: 0987519025 PHAM HUNG CUONG: 0918943893 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1308– 2.9M
0103  – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
1400 –  3.2M
0147  –  1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H30 TUNG A KOUJU LILY 12.6 197 33,090 F0 – HM1.3  H2  –  H6  –  H2
2 07H00 CHAU REGNO MARINUS 10.2 210 43,708 CL5 – F0 HL8.NM6.CL  X3                H2
3 08H30 10H00 THANG B HAI HA 818 4.2 144 11,271 F0 – CTAU2 TP02.HA19  H2  –  H6  –  X2
4 01H00 02H30 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HL1.5  H2  –  H6  –  H2
5 06H00 BINH TUNG D NHA BE 06 4.5 107.48 4,156 B12 – F0 P  T2  –  H6  –  H2
6 08H30 10H00 TRUONG GLOBAL DIAMOND 5.6 153.78 20,395 HM2.4 – CL5 HG.CL  H2  –  H6  –  X2
7 08H30 09H00 QUYEN THE THAI BINH 38 5.8 92.5 2,999 HM2.6 – CL5 HG  H2  –  H6  –  X2
8 03H00 THANH B PRABHU YUVIKA 9.5 225 39,818 HM2.5 – CL4 CLUC.NM6.CL            H6  –  X3
9 01H00 01H30 LINH TUNG D MY THINH 5.2 134.04 8,414 HM1.2 – HL1.2  H2  –  H6  –  H2
10 01H00 02H30 HANH DAI TAY DUONG 25 5.1 91.94 2,989 F0 – HM1.5  H2  –  H6  –  H2
11 05H00 07H00 ĐĂNG ĐỨC TRUONG THANH 88 3.5 91.94 3570 HN2.7 – HN1.6CM HL TKV  X2 – TR – X2
12 00H30 THANH B ARMONIA A 7.0 229.00 44095 CL4 – FO CLUC.NM6.CL6HT  X3       H6
13 11H30 12H30 HA B HAIAN BELL 4.05 154.5 14,308 BGOT – CTAU1TL TP03.TP02  H1
14 20H00 21H30 NAM HE JIN 8.9 168.37 15,906 F0 – HL1.1 H1 – H6 – H2
15 17H30 18H00 THANH A MP  ATLANTIC 5.2 157.5 13,713 HL3.7 – HL3.1 H2
16 18H00 20H00 MUOI THE TRUONG THANH 88 7.0 91.94 3,570 HN1.6 – HN1.7 HL TKV X2 – TR.H1
17 20H00 22H00 HANH HOANG HAI ACE 3.8 88.26 2,771 F0 – HN1.8 H1 – H6 – H1
18 22H00 MUOI THE MINH HUY 19 3.8 100.74 4,176 HN2.7 – HN1.6CM NM8         H1 – H1