Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG – 0976264689 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DAO QUOC BINH: 0965705386 PHAM HUNG CUONG: 0918943893 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE   
1406– 3.1M
0119  – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
1420 –  3.5M
0142  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H30 23H00 HIỆU HOANG HAI ACE 3.8 88.26 2771 HN1.7 – HN1.6CM NMS 8  TR
2 06H00 HA A COUGA 10.6 182.98 29,104 CL6 – F0 HL8.CL  X2       –       H6
3 11H00 PHAI SHENG NING HAI 6.0 189.99 32,973 F0 – HM1.2            TA  –  H1
4 11H00 12H00 CHAU CATHARINA OLDENDORFF 12.8 234.98 50,689 HM2.6 – F0  H1
5 13H00 CHAU CATHARINA OLDENDORFF 12.8 234.98 50,689 F0 – HN1.5 NM8                      TR
6 08H00 PHAI KHUNG GAIA 7.77 139.91 13,059 CL2 – F0 CL6.NM6  X5  –  TA
7 05H00 06H00 TUNG A KOUJU LILY 12.6 197 33,090 HM2.5 – F0  H2
8 10H00 11H00 THANG B HAI HA 818 4.2 144 11,271 CTAU2 – F0 TP02.HA19  X5   –  TA  –  H2
9 05H00 06H00 HIỆU ĐỨC DAI TAY DUONG 25 5.1 91.94 2989 HM1.2 – CL6 HG  H2                X3
10 17H30 18H00 THANH B BULK ECUADOR 9.95 189.9 32,309 HM2.3 – F0  H2
11 12H00 13H00 LINH HAIAN BELL 4.1 154.5 14,308 CT1TL – SN TP02.HA19  X5
12 12H30 14H00 MUOI TRUONG THANH 88 6.1 91.94 3,570 HN1.7 – F0 HLTKV  X3 – TR.TA – H1
13 17H30 18H00 PHAI PETROLIMEX 08 7.5 180.0 25,561 HM1.1 – F0  H2
14 20H30 22H30 HAA SHENG NING HAI 6.0 189.99 32,973 HM1.2 – HL3.1  H1
15 20H30 22H00 MƯỜI MINH HUY 19 7.5 100.74 4,176 HN1.6CM – HN1.1 NMS 8  TR
16 20H30 21H00 ANH TUNGD THANH HUNG 277 7.1 105.73 4,371 HL1.4 – F0  H1