Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 :  0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.5M
06:31 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.9M
06:00 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
18:27 – 4.2M
05:39 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H30 THẮNGA STRAITS BAY 8.3 189.9 30,818 CL7 – F0 CL6.HL8 X3    H2
2 04H30 05H30 TRƯỜNG QUYỀN PETROLIMEX 11 9.0 175.9 25,400 F0 – B12 P.Cluc H1     –     X3
3 04H30 05H00 LINH ATHINA ZAFIRAKIS 6.0 228.9 43,473 HL3.3 – F0 H1
4 04H30 07H00 ANH WAN HE 5.0 139.92 17,075 F0 – HL1.3 H1
5 19H00 20H00 QUYỀN NHA BE 11 6,6 106.9 4,552 F0 – B12 P H1           X3
6 10H00 11H00 C KIÊN PENG HU WAN 6.5 106.84 5,569 F0 – CL1 HG.H8 H2     –     H8
7 10H00 13H30 THANHB MƯỜI TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL7MF CL6.HL8.Cluc H2            X3
8 10H00 11H00 TUẤT THẠO MINH KHANH 888 3.65 106 4,295 FO – XMHL CL6 H2            H1
9 17H00 THẮNG A JAMILA 6.8 187.3 26,823 HL3.7 – HM          H2
10 19H00 21H00 THẮNG B PHUONG DONG 06 9.2 157.5 13,706 HL3.1 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
POLY WORLD LILA LISBON R.OLDENDORFF