Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾUB : 0934398836 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.5M
07:07 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.8M
06:44 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
19:05 – 4.2M
06:16 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 KHỨNG BAO SHENG 5.8 169.03 16,715 F0 – HL3.6 TL
2 14H00 15H00 BÌNH PROCYON 5.2 144 9,083 CTAU 2- NEONOSCO CL15.HC43 X1
3 03H00 05H00 ĐÔNG NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – HL1.4 TL
4 10H00 THANH A HƯNG PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – HL2 P.CLUC X1  H1    H2
5 10H30 11H30 QUYỀN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HL1,2 H2
6 15H00 16H00 TÙNG D THẾ AN PHU 16 6.7 97.28 3,387 F0 – PVOIL HG H1 – TA – X2
7 13H00 TUẤT MINH QUANG 01 7.9 126.73 5,565 XMTL – HG CL6.CL8 H1
8 18H30 BINH PROCYON 5.2 144 9,083 NEONOSCO – SN CL15.HC43                 X1
9 14H00 15H30 THẮNG A ANTA 4.2 189.99 27,306 SN – CTAU2 ST01.NM6.HC34 X1
10 15H00 16H00 HƯNG AQUASALWADOR 13.5 292.05 93,597 HM2.6 – F0 H1 – TA
11 17H30 HƯNG MINERAL NINGBO 14.5 292 91,373 F0 – HM CL8         TA – H1
12 17H00 TUẤT THẠO PENG HU WAN V 304 6.5 106.84 5,569 CL1 – F0 HG.H8 H8           H1
13 18H30 20H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC TL             X1
14 18H30 19H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 HL2 – F0 TL
15 18H30 19H30 NAM KIAZAND 6.8 190 31,117 HP4 – F0 TL
16 17H00 MƯỜI NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X2            H1
17 17H00 ANH ĐỨC MINH KHANH 888 8.0 106 4,295 XMHL – HG CL8 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
POLY WORLD LILA LISBON R.OLDENDORFF