Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 01 Năm 2023

 

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ: 0961687555 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
11:29 – 2.1M
16:19 – 2.0M
CAM PHA TIDE TABLE
11:08 – 2.6M
17:28 – 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
10:28 – 2.4M
14:34 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 10H00 CỬU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 FO – HL1.4 H2 – H2
2 07H00 07H30 HƯNG EVER HARMONY 6.30 179.99 21,385 HL3.1 – FO H2              TR
3 07H00 07H30 LINH THOR INSUVI 11.55 182.87 30,051 HL1.1 – FO H2              TR
4 05H00 07H00 THANH A VIMC GREEN 10.0 185.73 25,636 HN1.12 – HN1.6 X2  – TL  –  X2
5 03H30 05H00 TRƯỜNG GLORY ENERGY 11.5 225.27 64,123 HM2.4 – FO TR
6 06H00 TRƯỜNG GLORY ENERGY 11.5 225.27 64,123 FO – HN1.8  HL TKV          TL      X2
7 03H30 05H00 HÀ A GUANGZHOU STAR 6.05 122.65 5,566 FO – CL5 HG – NM6 TR               H2
8 05H00 08H00 KIÊN LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HN2.6 – HN1.8 KIEV.NM8 X2 –  TL  – X2
9 13H00 CỬU SAGA SVETA 4.1 79.00 2,030 HM1.5 – F0          H2
10 15H00 CỬU PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 HL1.5 – FO           H2       H2
11 19H00 HÀ B LONG PHU 20 5.8 112.00 5,379 B12 – FO P – HG X2    H5
12 22H00 HÀ B NHA BE 06 6.6 107.48 4158 FO – HL          H5
13 19H00 19H30 KIÊN PTS HAI PHONG 02 6.3 99.90 3,166 HL1.3 – B12 P H5                  X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PARADISE KAPETAN SIDERIS VIMC GREEN GLORY ENERGY