Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
07:09 – 2.7M
21:38 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.9M
20:35 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
09:30 – 3.3M
20:47 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 A SITC XINCHENG 11.0 188.80 26,771 F0 – CL3 CL6.HL8 H2 – H6 – X1
2 08H00 LINH PETROLIMEX 11 7.8 175.90 25,400 B12 – HM1.4 P.Cluc X3     –     H2
3 06H30 08H00 B PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc H2     –     X3
4 16H00 THẮNGA SHENG KANG HAI 6.0 189.99 32,973 F0 – HL         H6.H2
5 12H00 THẮNGA THUẬN SITC XINCHENG 10.0 188.80 26,771 CL3 – F0 CL6.HL8 X3 – H2
6 18H00 THẮNGA PETROLIMEX 11 7.8 175.90 25,400 HM1.4 – F0         H2
7 06H30 07H00 TRƯỜNG KRINI 11.0 228.99 44,487 HM2.4 – CL7 CL6.HL8.Cluc H2     –     X3
8 06H30 07H30 TÙNGD THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HG H2     –     TL
9 13H00 14H00 THẠO ĐỨC LONG TAN 03 3.5 100.70 2999 F0 – HG H2     –     TL
10 12H00 CỬU KENYO 7.2 114.13 4436 XMTL – F0 HG – H8 H8     –     H2
11 18H00 THUẬN BAO ANH 6,0 154,35 14.783 HP4 – F0    H2.H6 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI FU CHENG SILVER STAR ULTRA ALPHA MBS BRATAN