Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR KHIÊN : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 2.4M
20:45 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
07:21 – 2.5M
18:09 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:16 – 2.9M
18:30 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 TRƯỜNG PETROLIMEX 11 8.8 175.9 25,400 F0 – B12 P.Cluc         H6 – X1
2 05H00 06H30 HƯNG RUI FU CHENG 6.0 189.99 30,662 F0 – FN3 NM8 TL – H6.TR
3 06H00 THANHB MBS BRATAN 12.4 189.99 31,117 F0 – HN1.8         H6.TR – X1
4 05H00 07H00 THANHA HANABUSA 7.0 234.98 43,065 F0 – HM1.5 TL – H6 – H2
5 05H00 08H00 HANH KEUM YANG PRIME 5.0 109 4,713 F0 – HL1.4 TL – H6.H2
6 12H00 HẠNH KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – XMTL HG.H8      H2.TL – H8
7 00H30 01H30 CHÂU GOLDEN LEAF 3.8 174 17,150 C.TAU1 – SN ST01.HC36.HC43 X3
8 03H30 CHÂU GOLDEN BRIDGE 4.2 176.82 19,717 C.TAU1TL – C.TAU1HL ST01.HC36.HC43                 X3
9 09H00 HƯNG RUI NING 20 11.5 225 40,913 HN1.5 – F0 HL TKV        TR.H6 – H2
10 05H00 07H00 TÙNGD HAI AU SKY 5.2 91,04 2.995 F0 – CL1 HG TL –  H6 – X3
11 12H00 TÙNGD JIA HANG STAR 3.8 98,28 2,982 CL5 – F0 HG X1     –     H2
12 22H00 THANHA YUAN SHUN HAI 8.3 189,99 33.044 HL3.4 – F0          TL
13 16H30 17H30 ĐĂNG MP ATLANTIC 5.6 157,5 13,713 F0 – HL3.6 H2
14 17H30 THANHA LONG TAN 239 5.8 169 16,764 F0 – HL3.5 H2 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI FU CHENG SILVER STAR ULTRA ALPHA MBS BRATAN