Videos

Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN TRỌNG HIẾU : 0934398836 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: NGUYẾN QUỐC TRƯỜNG :0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN ĐÌNH HIỆU; 0904458128 NGUYẾN VĂN KHIÊN; X1;  0918942878 HON GAI TIDE TABLE 03:00 – 3.5M 16:17 – 0.9M CAM PHA TIDE TABLE 23:00 -3.9M 09.25 –…