Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG: 0907050268 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
12:10 – 2.8M
22:24 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
13:00 – 2.8M
21:05- 2.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
12:00 – 2.6M
00:19 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 KIÊN AEGIS ELITE 6.0 104.84 3,844 F0 – CL5 HG H2     H6   X2
2 03H00 04H00 QUYỀN SITC LAEM CHABANG 5.7 171.99 17,153 F0 – HG7.2 H2     H6   H2
3 03H00 07H00 HƯNG KHOÁI MAPLE MARINA 4.0 186.40 22,662 F0 – SN TP02 – TP03 H2     H6   X2
4 09H30 10H30 THUẬN TAI FU 5.5 157.79 13,865 F0 – HL1.5 H2 – H6 – H2
5 14H00 15H30 THANHB GT FREEDOM 9.5 179.88 28,059 F0 – B12 CLUC – P – NM6 TR     –     X2
6 15H30 CỬU PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – HL1.2 P – CL6 X2     –     TR
7 09H30 12H00 NAM AC AMITY 9.85 173.45 20992 HL1.1 – F0 H2
8 00H00 HIỆU FS BITUMEN NO.1 4.8 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.NM6 X3   H6    H2
9 17H30 18H00 THẾ SF TRIP 3.88 85.2 2,574 F0   –   HL3.2 H2 – H6 – H2
10 14H00 16H00 HẠNH VINASHIP STAR 9.6 158.5 15,438 HP4 – F0 TR
11 17H30 19H00 A TRAWIND WHALE 9.4 177.5 19,994 F0 – HP2 H2 – H6 – H2
12 13H00 ĐỨC HAI TENG 3.8 70.0 1,600 Cluc – F0 TR – H6 – TR
13 17H30 20H00 LINH ITAMOS 6.56 199.90 35596 FO – HL3.1 H2 – H6 – H2
14 21H00 23H00 BÌNH VINH HIEN 69 7.0 79.80 2616 HN1.7 – HN X2      TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 STRAITS BAY  VINH HIEN 69 JR SUMMER