Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ: 0398883444 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:05 – 3.3M
22:30 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 3.3M
21:39- 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
11:08 – 3.1M
00:19 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 THẮNG A HTK MIGHTY 4.4 194.00 33,084 F0 – SN ST01 – TP02 H2 – H6 – X3
2 05H00 06H00 TRƯỜNG PRT HOPE 3.8 189.99 31,753 SN – CTAU1 ST01.TP02.TP03 X3
3 04H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 CLUC – P X1            H2
4 04H00 05H00 BÌNH PETROLIMEX 12 8.0 8542 128.60 F0 – B12 P – CL6 H2             X1
5 12H00 12H30 TUẤT LS VENUS 5.6 127.20 8,455  HL1.5 – F0 H2
6 13H30 15H00 SƠN BI JIA SHAN 11.09 189.99 32,962 HN1.3 – F0 X3 – TL – X3
7 10H00 THẠO HAI TENG 3.8 70.0 1,600 CL5 – Cluc NM6 X3     –     H2
8 13H30 16H00 TIỄN VINH HIEN 69 2.5 79.8 2,616 HN1.4 – HN1.7CM X3 – TL – X3
9 17H00 ĐỨC TIEN QUANG 68 7.95 92.50 3543 HG7.2 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 STRAITS BAY  BI JIA SHAN  VINH HIEN 69 JR SUMMER