Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC: 0978918007 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
10:03 – 3.7M
22:11 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 3.8M
21:48- 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
10:10 – 3.5M
23:00 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 07H00 HƯNG ORIENTAL BREEZE 7.64 189.94 36,461 F0 – CL6 HL8 – NM6 – CL6 H2 – H6 – X1
2 06H00 07H00 TUẤT KIÊNA BAUHINIA 4.20 99.90 3,734 CTAU – F0 TP02 – TP03 X1 – H6 – H2
3 12H00 13H00 THẮNGB PHUONG DONG 06 9.2 157.50 13,706 F0 – HL3.5 H5     –     H2
4 05H00 06H00 A EVER GLORY 7.0 199.90 40,169 F0 – CL3 HL8 – NM6 – CL6 H2 – H6 – X1
5 12H00 14H00 TIỄN LS VENUS 5.6 127.20 8,455 F0 – HL1.5 H5
6 cancel 17H00 KIÊN HIẾUB HAI TENG 3.8 70.0 1,600 CL5 – Cluc X1
7 21H00 HIỆU PIONEER GLORY 4.7 110.60 7444 CL5 – FO HG – NM6 X1            H2
8 16H30 17H00 LINH TOKYO SPIRIT 9.2 179.90 23405 HL3.3 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 BI JIA SHAN JR SUMMER