Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 VŨ ĐÌNH MINH : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:03 – 4.1M
21:30 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 4.2M
20:26- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
09:05 – 3.8M
21:56 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 13H00 HIỆU FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 F0 – CL1 HG.NM6 H2 – H6 – X2
2 06H30 08H00 TRƯỜNG JR SUMMER 13.4 228 44,567 F0 – HN1.7 NM8 H2 – H6.TL – X2
3 06H30 08H00 THANH B GALAXY GLOBE 10.5 229 44,069 HL2 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT H2    –      X1
4 06H30 09H30 ĐỨC HIÉU B VINH HIEN 69 2.5 79.8 2,616 F0 – HG H2
5 03H30 04H00 KHỨNG VINASHIP DIAMOND 9.70 153.5 14,397 HL3.6 – F0 H2
6 01H00 03H00 KHOÁI KONRAD SCHULTE 6.0 189.99 31,243 HN1.6 – F0 X1 – TL – X1
7 11H00 13H00 HIẾU A PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,188 HM1.5 – F0 H2
8 09H00 HÀ C TIEN QUANG 68 7.9 92.5 3,543 XMHL – HG CL8 TR
9 06H30 07H00 BÌNH PIONEER GLORY 8.65 110.6 7,444 HL3.4 – CL6 HG.NM6 H2     –     X2
10 11H00 ĐỨC HIẾU B VINH HIEN 69 2.5 79.8 2,616 HG – F0                 H2
11 20H00 23H00 NAM STRAITS BAY 6.5 189.9 30,818 F0 – FN3 NM8 H2 – H6.TL – X2
12 21H00 TRƯỜNG NORD HARMONY 8.3 183.07 29,782 B12 – F0 P.CLUC.NM6 X1      –    H2
13 20H00 21H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H2     –     X1
14 18H00 KIÊN THANH PHAT 01 3.2 69.85 1080 CL2 – HG X2              H2
15 20H00 21H30 THẠO VINH HIEN 69 2.5 79.8 2,616 F0 – HN1,4 X2        TL   X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 BI JIA SHAN JR SUMMER