Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
01:28 – 2.4M
12:20 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 2.9M
12:09 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 03H30 KHỨNG HTK LUCKY 9.1 160.00 16,966 F0 – HM1.6 H1
2 04H00 05H00 TÙNG THÀNH SFL HUMBER 8.7 189.99 33,055 HM1.4 – HL3.6 TL            H1
3 04H00 06H00 THẠO MINH TRUONG 18 5.4 91.94 2,999 F0 – HM1.1 TL            H1
4 11H00 13H30 THẮNG A PAC SHAULA 6.5 180.00 21,317 HP4 – F0  H1
5 04H00 06H00 TUẤT HOANG HA STAR 4.8 98.50 1,694 F0 – HG TL     –     H1
6 19H00 CHÂU THÀNH UNIVERSAL PIONEER 9.8 209.99 49,854 CL6 – F0 CL6.HL8.Cluc X2     –     H6
7 11H00 12H00 HIỆU PTS HAI PHONG 02 6.3 99.90 3,166 F0 – HM1.4 H1
8 10H00 BÌNH TÙNGD NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P  H1
9 12H00 HIẾU C PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc TL     –     H1
10 11H00 12H00 TRƯỜNG NAM PETROLIMEX 18 9.7 175.90 25,400 HM1.1 – B12 P.Cluc         H1   TL
11 02H30 05H00 THẮNGA HOANH SON SUN 7.4 229.93 48,029 F0 – SD H1 – H6 – TL
12 04H00 06H00 HƯNG STEEL GRACE 7.2 199.90 36,203 F0 – HM2.2 TL           H1
13 02H30 03H00 ĐĂNG LONG TAN 239 9.9 169.00 16,764 HL3.1 – F0 H1
14 00H00 THANHB KHOÁI AENEAS 10.09 229.00 44,155 HM2.4 – CL3 CL8HT.NM6.Cluc         TL – X3
15 11H00 12H00 ĐÔNG THÊ MINH PHU 17 3.0 79.80 2,515 F0 – HL1.15 H1
16 21H00 22H00 ANH HTK LUCKY 9.1 160.00 16,966 HM1.6 – HL3.4 H1
17 17H00 19H00 TÙNG A HOANH SON SUN 7.4 229.93 48,029 SD – HN1.7 HL TKV TL
18 21H00 22H00 HƯNG STEEL GRACE 7.2 199.9 36,203 HM2.2 – HL3.1 H1
19 21H00 22H00 C LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – HM1.5 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 STAR ZULU HOANH SON SUN