Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:28 – 2.4M
12:20 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 2.9M
12:09 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3029/12 00H00 TÙNGA MEDI KAZAHAYA 14.5 228.99 43,043 F0 – HM2.5 H1 – H6 – H1
2 09H00 10H30 HƯNG XIN AN PING 6.8 189.90 30,962 F0 – HM1.6 H1 – H6 – H1
3 13H00 15H00 A LINH GUOYUAN 82 7.1 229.00 47,366 HN1.7 – F0 NM8 H1     H1
4 07H00 THUẬN HÀ B PETROLIMEX 20 6.0 146.00 11,662 B12 – HL1.4 P.Cluc H1 – H6
5 09H00 B THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.5 – B12 P.Cluc         H6 – TL
6 09H00 11H00 C TÙNGD NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 HM1.1 – B12 P H1            TL
7 15H00 ĐÔNG LONG PHU 09 5.5  107.78  4,409 F0 – HM1.2            TL
8 17H00 HÀ A LINH WOLVERINE 6.0 199.90 34779 HN1.8 – FO      H1      H1
9 04H00 05H00 ANH PEACE STAR 5.5 157.70 13,865 F0 – HM2.2 TL
10 21H30 QUYỀN VINH HIEN 69 6.8 79.80 2,616 XMTL – F0 H1     –     TL
11 10H00 HẠNH THẾ HOA YEN 02 5.0 84.80 2,097 CL1 – HG HG X3             TL
12 11H30 THAO THẾ HAI NAM STAR 2.5 90.43 2671 HG – FO H1
13 18H30 TRƯỜNG SFL HUMBER 8.69 189.99 33055 FO – HM1.4        TL     TL
14 14H00 17H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 18 9.7 175.90 25400 FO – HM1.1 TL        TL
15 22H00 23H00 CHÂU HIẾU MT DAI PHU 4.2 183.00 30062 C.TAU – FO TP03 – H.AU35 X3 – H6 – H1
16 14H00 14H30 THẮNG B T&T GOLD 9.75 167.20 15884 HL3.1 – FO TL
17 14H00 ĐÔNG HOA YEN 02 5.0 84.80 2,097 HG – FO HG TL – TL
18 23H30 CUU QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 HG – PVOIL NM6 H1
19 21H00 22H00 THANH B KHOÁI XIN AN PING 6.8 189.9 30,962 HM1.6 – HP3 TL – TL
20 21H00 22H00 NAM PEACE STARS 5.5 157.7 13,865 HM2.2 – XMTL CL6.CL8 TL     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 STAR ZULU