Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
11:25 – 2.1M
17:17 – 2.0M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 2.4M
16:57 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 ĐĂNG JAOHAR UK 5.8 156.5 16,418 F0 – HM1.4 TL
2 20H00 THANHB AENEAS 10.1 229 44,155 F0 – HM2.4         TL
3 18H00 19H30 SƠN JAOHAR UK 5.8 156.5 16,418 HM1.4 – CL5 CL6.HL8 TL     –     X5
4 12H00 13H00 TUẤT NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – HM1.1 H1
5 18H00 19H00 LINH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.5 TL
6 05H00 06H00 HIỆU PIONEER DREAM 8.7 116.99 8,588 F0 – HM1.2 H1 – H6 – H1
7 05H00 07H00 CHÂU JIN MAN HUA 1 5.5 189.9 31,060 SD – HN1.3 H1
8 05H00 THẠO THẾ HOA YEN 02 6.5 84.8 2,097 HG – CL1 H8 TL     –     H8
9 15H00 TUẤT QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – HG         H1 – H1
10 12H00 13H00 KIÊN ĐỨC VINH HIEN 69 3.5 79.80 2,616 F0 – HG H1     –      TL
11 17H00 BÌNH THẾ VINH HIEN 69 3.5 79.80 2,616 HG – XMTL H1
12 18H00 18H30 THANHB TOP FAIR 11.7 189.9 30,974 HL1.1 – F0 TL – TL
13 22H30 23H30 QUYỀN TÙNGD PIONEER DREAM 8.7 116.99 8,588 HM1.2 – CL1 HG.CL6 H1     –     X5
14 18H00 18H30 KHOÁI LONG TAN 239 9.0 169 16,764 HL3.5 – HL3.1 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 STAR ZULU GUOYUN 82 WOLVERINE