Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 2.6M
20:44 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 2.6M
19:41 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THANHB KHOÁI UNIVERSAL PIONEER 7.6 209.99 49,854 F0 – HM2.2    H1.H6 – H1
2 03H00 THẮNGA NAM ORIENTAL BREEZE 10.0 189.94 36,461 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X5 – H6 – H1
3 03H00 04H00 THANHB KHOÁI PAC SHAULA 10.8 180.00 21,317 HM2.5 – HP4 H1 – H6.H1
4 07H00 08H00 HƯNG HIẾU STAR ZULU 11.9 255.26 63,993 HM2.6 – F0 TL
5 09H00 HƯNG HIẾU STAR ZULU 11.9 255.26 63,993 F0 – HN1.6 HL TKV         T2 – X2
6 10H30 THẮNGA JAG AMAR 13.5 229.00 44127 HM2.4 – HL3.3          TL            TL
7 12H30 14H00 A ANGLO MARIMAR 13.6 239.99 52,259 F0 – HM2.6 H1 – H6 – H1
8 12H30 15H00 TRƯỜNG STAR ATHENA 7.5 199.9 36,421 F0 – HM2.1 H1 – H6 – H1
9 05H00 TRƯỜNG TARAKAN EXPRESS 10.2 215.4 54,588 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X5 – H6 – H1
10 09H00 THẠO THẮNGA HOANG TUAN 89 6.7 92.5 2,999 HG – F0 H1     TL
11 03H00 06H00 KIÊN SHUN LONG 2.8 60.0 1,500 HM1.6 – CLUC H1
12 06H00 C TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0 X5     –     H1
13 23H3027/12 00H00 CHÂU SƠN ETERNAL LUCK 8.0 185.74 26,071 HL3.7 – F0 TL
14 12H30 13H30 TÙNGA JIN MAN HUA 1 5.5 199.99 31060 F0 – SD H1 – H6 – H1
15 10H30 THẠO HOA YEN 02 6.5 84.80 2097 F0 – HG            TL       H1
16 12H30 14H00 QUYỀN ĐỨC TRUONG AN 126 6.1 95.18 2702 HN1.1 – F0 H1
17 12H30 14H00 HẠNH VIET TRUNG 135 7.0 95.12 2917 HN1.2 – F0  H1
18 12H30 14H00 CỬU DONG BAC SUN 7.2 110.06 3640 HL1.4 – F0 H1 – H6 – H1
19 19H00 20H00 HƯNG UNIVERSAL PIONEER 7.59 209.99 49,854 HM2.2 – CL5 CL6.HL8.Cluc H1     –      X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG AN 126 VIET TRUNG 135 HERORIC STRIKER STAR ZULU GUOYUN 82 WOLVERINE