Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
14:25 – 2.5M
00:00 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 –  2.9M
01:38 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 22H00 THAO TRUONG NGUYEN 18 5.1 91.80 2656 FO – HG TR         H1
2 14H00 17H30 THUAN TAN BINH 45 4.3 164.50 15500 HP2 – HL1.1 H2
3 17H30 KHOAI  THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597  CL2 – HG  X5            H2
4 16H00  THANG B  PHOSPHERUS NH 7.2 100.72 6,364  CL5 – CL1  HG  X5X2
5 16H30  KHUNG  YU LONG 2.8 45 400  CLUC – CL1  H1             X2
6 14H00 15H00  HUNG  EAGLE SKY 8.02 209.99 49,718  F0 – CL5 MF  HL8.NM6.CL6  H2    H6    X2
7 15H00  BINH  STAR 36 4.0 94.88 2,859  XMHL – HG  NM6 TR       H1
8 10H30 12H00  HIỆU  KIÊN  YU LONG 2.8 45 400  F0 – CLUC  H1              H2
9 02H00  HUNG  SCORPIO HONOR 7.0 189.99 33,033  FN3 – F0  NM8  X3  T2 H6  H2
10 06H00  SON  MILDER 3.0 53.5 980  CL1 – CLUC  X3              H1
11 04H00 05H00  THANGA  MYKONOS SEAS 6.3 199.99 33,044  F0 – HL3.1TL  H2     H6    H2
12 04H00 06H00  NAM  PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468  F0 – HM1.6  H2     H6    H2
13 05H30  THANHA  ANA OCEAN 8.5 158.03 15,737  XMTL – QD  CL6.GD68  H1
14 12H00 13H00  PHAI  S’HAIL AL DUKHAN 3.3 225 38,938  CM – SN  HP01.TP02.TP03.HP008  X2
15 10H30 11H30  TUNGA  AFRICAN ALKE 6.2 176.8 21,168  F0 – HL1.5  H1
16 19H00 20HH00  TUAT  BEAGLE VII 5.35 134.98 9,989  F0 – HL1.2 TR
17 22H00  CUU  OCEAN 29 7.3 106.4 4,532  HG – F0  H1            TR
18 06H00  THAO  KIEN  THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597  HG – CL2  H1             X2