Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 2ND WATCH:LE THANH KONG- 0905691888 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU HUU DUC: 0978918007 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1817– 2.9M
0325  –  1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
1907–  3.3M
0353 –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 HAA  PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725  B12 – F0  CLUC – P  H1    –     H2
2 05H30 06H00 HAB KHUNG  PETROLIMEX 15 7.00 159.90 13,468  HM1.6 – B12  CLUC – P  H2    –     H1
3 05H30 07H00 CHAU KHOAI  SOHO PRINCIPAL 6.20 199.99 35,812  F0 – HN1.1  H2 – H6.T2 – X5
4 13H30 HAC  BBC KIBO 6.9 125.80 8,255  HG – F0  H2
5 12H00 THANHB  MAPLE AMBITION 6.50 179.90 23,872  CL7 – F0  HL8 – CL6  X5    –     H1
6 15H00 17H00 CUONGC  SPAR URSA 12.8 189.99 32,839  HN2.12 – F0  X5 T2.H6 H1
7 13H00 TUNGA  LBC ENERGY 7.0 210.00 42,744  HL3.1 – F0          H1
8 17H00 MUOI KIÊN JIN LONG 3.5 96.5 2984  CL3 – F0  H8  H8   H1
9 13H30 18H00 HIẾU  VISSAI VCT 02 4.5 153.00 14,851  F0 – HL  H2    H6   H1
10 04H00 DONG  YU LONG 2.8 45.00 400  CL1 – F0  X2 – H6 – H2
11 10H30 11H00 TUNGA  AFRCAN ALKE 6.2 176,83 21,168  HL1.5  –  F0  H1- H1
12 22H0031/3 00H00 TRUONG  ZHONG LIANG DONG NAN 11.26 189.99 29,885  FN4 – F0  NMS8  X2 – T2.H6 – TR
13 10H30 12H00 THAO KIEN  ROYAL 88 5.6 90.98 2,999  F0 – CL3  HG  H1      –     X5
14 17H00 KHUNG  CHANG LONG SHUN 2.8 45 226  CLUC – CL1  H2            H8
15 18H00 ANH  ANA OCEAN 9.1 158.03 15,737  XMTL – F0  CL6.GD68  H2     –     H1
16 13H30 15H00 BINH THE  STAR 16 4.0 92.85 2,976  F0 – HL  H2
17 14H00 TUAT  STAR 36 6.6 94.88 2,859  HG – F0  H2
18 13H30 15H00 CUU  VINH HIEN 69 4.0 79.8 2,616  HL1.2 – XMHL  NM6  H2     –     H1
19 17H30 18H00 THANGA  NAUTICA HILARY 12.65 190.9 36,474  HL2 – F0  H1   H6   H1
20 13H30 15H00 HUNG  STAR LIMA 7.7 204.4 33,447  HM2.4 – CL7  CL6.NM6.HL8  H2     –     X3
21 19H00 MUOI KIEN  PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542  F0 – HL          H1   H1
22 22H00 THẠO  MILDER 3.5 53.5 980  CLUC – F0  H2           TL
23 22H00 DONG  ROYAL 16 6.2 90.98 2998  HG7.1 – F0  H2           TL
24 20H00 CUONG C  OSPREY BULKER 9.1 185 18,049  HL1.3 – HL2          H1   H1