Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR.SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
19:25 – 3.2M
05:18 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
20:13 –  3.5M
05:41 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H30 16H00 DONG NINH CO 88 4.5 98.5 4,068 HL1.15 – XMTL NM6  H1             H2
2 11H30 KHUNG CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CLUC – F0  H1             H2
3 12H00 CHAU MYKONOS SEAS 8.5 189.99 33,044 HL3.1TL – HL3.1           H2    H2
4 16H00 17H00 LINH THUAN VIET THUAN 235-03 3.5 150.52 14,436 SN – C.TAUCM HP1.TP3.H19  X3
5 17H00 CUU BMC ALPHA 7.9 111.68 5,702 HG7.2 – F0  H2              H1
6 14H30 15H00 TUAT KIEN STAR 16 4.0 92.85 2,976 HL3.2 – XMHL G68  H1              H2
7 15H30 TRUONG GT ATHENA 10.5 199.96 41,320 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X3     H6
8 22H301-4 00H30 HA A GOOBY 6.5 189.99 32,311 F0 – FN3 NM8  TL  H6 T2  X5
9 17H00 TRUONG KALIMANTAN EXPRESS 7.8 215.4 54,725 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6           H6    X3
10 18H30 20H00 THANH B BLACK PEARL 13.45 229 43,445 F0 – HL3.3  TR
11 17H00 DANG KHUNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – HL P.CLUC  H2              H1
12 14H30 17H00 MUOI HIỆU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HL – B12 P.CL6  H1              H2
13 10H00 CHAU THANH A CELESTIAL BLUE 6.5 199.9 34,584 CL4 – F0 NM6.G68.CL6  X3     H6.H2
14 07H00 HIỆU KIÊN THANH PHAT 03 3.8 74.36 1,597 HG – CL2  H2               X3
15 07H00 THAO CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CL1 – CLUC  X3               H2
16 14H00 BINH DUC VINH HIEN 69 6.9 79.8 2,616 XMHL – F0  H2               H1