Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0332892213 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
18:23 – 2.8M
08:03 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.1M
07:00 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
20:09 – 3.5M
06:17 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1  03H00 04H00 HA B TAN BINH 259 6.0 175.53 19,789 F0 – HL3.5 H5
2 09H00 13H00 NAM HA C PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 F0 – B12 P.HL8 H3 – H6 – H2
3 13H00 14H00 SƠN VĂN ALPINE MATHILDE 10.5 183.21 29,266 F0 – HP3 H5 – H5
4 10H00 THẾ KIÊN B QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X3            H3
5 09H00 10H00 CỬU HAPPY STAR 7.9 155.97 18,374 F0 – HL1.1 H3
6 17H00 18H00 LINH STR BRAVE 4.7 179.9 20,767 C.TAU – F0 TP02.TP08 X3 – H6 – TR
7 15H30 SƠN VĂN GUANG FA 29 8.2 190 33,331 HL2 – F0         H5
8 13H00 16H00 THANH B AFRICAN PUFFIN 12.9 189.99 31,874 F0 – HN1.8 H5 – H6.TL – X3
9 16H30 18H00 HA A ATALANDI 14.5 291.97 93,152 F0 – HM2.5 NM6 H3 – H6 – H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
EM JADE LIANSON HERMES G.MAGNUM