Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN : 0902190994 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
17:14 – 2.6M
07:33 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 2.8M
04:32 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
19:15 – 3.2M
04:43 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 KHỨNG HA C GOLDEN CENTURY 9.8 169.37 17,025 HL3.3 – F0 H3
2 04H00 05H00 TRƯỜNG HÀ B SPYROS V 8.5 261.1 40,542 F0 – CL4 ST1.CL8.CL6HT H5     –     X1
3 10H00 TUẤT VĂN ADVANTAGE 7.4 127.02 7,816 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     H5
4 13H30 14H30 TUNG A W-NAUTILUS 14.4 229.2 51,239 F0 – HM2.6 CL H3 – H6 – H2
5 12H00 14H00 LINH HÀ C LIANSON HERMES 12.7 189.99 31,094 F0 – HN1.6 H2 – H6.TL – X5
6 12H00 BINH NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P H3    –      H2
7 13H30 15H00 ĐỨC HA D QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H3 – H6 – X1
8 12H00 12H30 HÀ C VIỄN ĐÔNG 68 4.0 105.73 4,877 HP2 – F0 H2 – H6
9 10H00 TÙNG D TRUNG JIN XING 3.0 57.88 398 HG1 – F0 H2
10 13H00 TÙNG D TRUNG JIN XING 3.0 57.88 398 F0 – SN TP08                  X1
11 18H00 HIẾU A PRINCESS PACIFIC 10.8 199.96 41.311 CL6 – HL3.3 CL6.NM6.HL8 X1
12 21H00 HIẾU A PRINCESS PACIFIC 10.8 199.96 41.311 HL3.3 – F0                  H3
13 22H00 HƯNG SPYROS V 8.5 261.1 40,542 CL4 – F0 ST1.CL8.CL6HT. X1             TR
14 21H30 22H00 KHOÁI ASIAN PROMINENCE 7.1 199.98 35,336 HP3 – F0 TR             H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
EM JADE LIANSON HERMES G.MAGNUM PRISINGE TRADER