Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 3.0M
08:40 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.3M
08:27 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
21:08 – 3.8M
07:43 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 ĐỨC ROYAL 39 3.9 91.9 2,972 F0 – HG7.2 H5               H2
2 14H30 17H30 THẮNG A S’HAIL LUSAIL 13.95 228.05 46,462 F0 – HM2.6 H3  –  H6  –  H3
3 11H00 12H00 NAM TAI SPRING 6.88 196.08 35,308 F0 – HL3.1 H2     H5     H5
4 20H30 21H00 TÙNG D LONG TAN168 3,4 91,94 2,684 HM1.5 -HM2.6CM NM6 H5        H5
5 16H30 HƯNG NAVIOS AVIOR 14.45 229 44,282 F0 – HM2.4 CL           H6 –  H3
6 14H30 15H00 TRƯỜNG ALPINE MATHILDE 10.6 183.21 29,266 HP3 – F0 H3  –        –  H2
7 16H30 19H00 HA B EM SAPPHIRE 6.8 189.99 30,638 F0 – FN3 NM8 X1  –  TL –  X1
8 14H30 15H00 HƯNG W-NAUTILUS 12.35 229,2 51,2139 HM2.6 – F0 H3  –  H6
9 20H00 23H00 QUYỀN HOAI SON 58 2,8 79.8 2,222 F0   –   XMTL H5          H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
EM JADE LIANSON HERMES G.MAGNUM AFRICAN PUFFIN