Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
12:13 – 2.8M
22:24 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
13:28 – 2.8M
21:25 – 2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 04H30 ĐÔNG NHA BE 08 6.6 105 4,432 FO – HM1.2  H1
2 04H00 04H30 TRƯỜNG THANH A DAI PHU 4.2 183 30,042 HM2.1 – FO  H1
3 05H30 TRƯỜNG THANH A DAI PHU 4.2 183 30,042  FO – SN TP03.H.AU18+35                       X3
4 04H00 QUYỀN TIỄN WOOJIN CHEMS 8.2 124 7,098 B12 – FO P.NM6  H1
5 08H00 10H00 HÀ B GEELY 6.0 158 13,625 FO – SD  TL
6 08H00 09H00 NAM MƯỜI UNICORN 5.3 136.9 13,069 HM1.3 – CL2 NM6.CL8  TL                 X2
7 14H30 15H00 HƯNG THÀNH CLIPPER APOLLONIA 8.3 179.9 20,809 HL3.4 – FO  H2
8 00H00 00H30 ĐĂNG NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1 – FO  H2
9 17H00 18H00 THANG A HUAYANG SUNRISE 9.8 186 22,837 FO – HM1.3  TR
10 20H30 THANH B HIẾU DAIO SOUTHERNCROSS 7,82 210 49,98 HM2,5  -CL6 CLUC.HL.CL      TR  –    X2
11 17H00 18H00 THANH B HIẾU HAI NAM 85 9.0 177,13 20.236 HL2  –   F0 TR
12 19H00 THANG A AFRICANFLAMIGO 6,9 199,9 35,606 F0  –  HM2.3              TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HELENA VINALIES BRAVE