Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
11:07 – 3.2M
22:29 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
12:03 -3.3M
22:02 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 HIỆU MINH PHU 99 6.0 79.8 2,450 XMTL – F0  TR                H1
2 12H00 HƯNG THÀNH HAI LONG 12.5 189.99 31,236 HN1.5 – F0            T2      X3
3 05H30 CHÂU HIẾU EG COURAGE 9.6 203.5 45,011 CL4 – F0 CLUC.CL8.NM6  X2     TA      H2
4 06H00 THANH B THANH A SILVICULTURE 10.6 210 49,737 CL5 – F0 CLUC.HL8.NM6  X2     TA      H2
5 05H15 06H00 THẮNG A ANH GOLDEN MARINE 4.2 189.99 26,003 CTAU 1 – NOSCO TP3.HAU35  X5
6 05H15 07H00 PHÁI MICHALAKIS 4.5 185.74 26,003 SN – CTAU 1 TP2.TP3.HAU35  X5
7 05H30 07H00 ĐĂNG BMC CALYPSO 6.0 154.35 14,951 HM1.2 – HG7.3  H2               TR
8 08H00 09H00 TRƯỜNG BON VOYAGE 6.0 225 37,550 F0 – SD  H1                TA
9 09H00 THANH A WAN HE 5.7 139.9 11,751 F0 – HM1.3            TA      TA
10 10H00 THẮNG A ANH GOLDEN MARINE 4.2 189.99 26,003 NOSCO – SN TP2.TP3.HAU35                       X5
11 19H00 20H00 CHAU NING TAI HAI 6.8 199.9 36,413 F0 – SD TL
12 05H30 06H00 TÙNG A RHL MONICA 6.1 189.94 29,988 F0 – HM2.3  H2     TA
13 07H00 TÙNG A DAI PHU 4.2 183 30,042 HM1.1 – HM2.1            TA      H2
14 10H00 LINH HẠNH PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – HL1.5 CLUC.P  TR                H1
15 08H00 10H00 QUYỀN TIỄN WOOJIN CHEMS 8.7 124.00 7,098 HM1.5 – B12 P.NM6  H1                H2
16 09H00 HÀ C THẾ DAI TAY DUONG 25 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 H8  H8                H1
17 08H00 10H00 HƯNG THÀNH JIN MAN HUA 1 12.8 199.89 31,060 HN1.8 – F0  X3     T2
18 23H00 THANH B TRUST STAR 6.0 176.50 21,838 F0 – HM2.2              TR  H2
19 19H00 21H00 KHUNG UNICORN 5.29 136.90 13,069 F0 – HM1.3 TL
20 19H00 20H00 MUOI NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM2.1 TL
21 19H00 21H00 THANH B DAIO SOUTHER CROSS 7.82 210.00 49098 FO – HM2.6 TR       TR
22 21H00 22H00 THẮNG A THÀNH RHL MONICA 6.1 189.94 29,988 HM2.3 – HL3.1 TR      TR
23 20H00 22H00 TÙNG A BON VOYAGE 6.0 225.00 37,550 SD – HN NM8 X5     T2         X5
24 21H00 23H00 HIẾU LUCKY STAR 9.6 153.20 14851 HL3.6 – FO TR                 H2
25 21H00 22H30 THANH A HONG LI 6.0 169.51 15932  HM1.4 – HL3.5 TR                  H2
26 19H00 20H00 THẮNG B WAN HE 5.7 139.90 11,751 HM1.3 – HL1.2 TL
27 23H00 THẮNG A THÀNH HAI NAM 85 9.0 177.13 20236 HM2.2 – HL            TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HELENA VINALINES BRAVE BON VOYAGE