Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 2.3M
19:42 – 2.1M
CAM PHA TIDE TABLE
15:11 – 2.3M
18:50 – 2.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HÀ A DANG XIN DONG GUAN 3 9.05 225 36,561 CL4 – FO CLUC.NM6.CL6HT  X2                H1
2 02H00 03H00 TÙNG A NAM TRUST STAR 6.0 176.5 21,838 HM2.2 – CL7 HL8.CL6  TL                X2
3 06H30 07H30 TRƯỜNG SHANGHAI EXPRESS 8.2 215.4 54,567 FO – HM2.4  H2     TL      H2
4 00H00 01H00 TUẤT TÙNG D NHA BE 08 6.6 105 4,432 HM1.2 – B12 P  H1               TR
5 06H30 08H00 HÀ C PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 FO – HM1.4  H2
6 06H30 08H00 KHOÁI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 FO – HM1.5  H2
7 06H30 09H00 QUYỀN TIỄN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HM1.1 – B12 P  H2               TR
8 19H30 20H30 TRƯỜNG THANH A SHANGHAI EXPRESS 8.2 215.4 54,567 HM2.4 – CL4 HL8.NM6.CL6 H2              X2
9 23H0030-11 01H00 HƯNG HÀ B HELENA 11.5 189.8 27,993 FN4 – FO NM8  X3     T2      X3
10 06H30 07H00 CHÂU KHOÁI HUAYANG SUNRISE 9.8 186 22,837 HM1.3 – HL3.3  H2
11 10H30 11H00 THANH B THÀNH ETERNAL LUCK 7.8 185.74 26,071 HL1.2 – FO  H1
12 15H30 HANH TUNG D NHA BE 08 5,0 105 4.432 B12   –   F0 P H1 –      TL
13 17H00 HA B BMC CALYPSO 9.6 154.35 14,951 HG7.3 – F0 TR –      TL
14 22H00 23H00 THANG A THÀNH AFRICAN FLAMINGO 6.9 199.9 35,606 HM2.2 – HL2 TR  – TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VINALIES BRAVE BON VOYAGE