Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 06 Năm 2021

%

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUÔC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH: 0962515960 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.4M
08:44 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
21:11 – 3.5M
08:02 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 09H00 CHÂU RUI SHEN 6 10.6 188.00 23,488 FO – HM1.3  H2 – TA – H2
2 07H30 08H30 QUYỀN TUNG D XINGHE EXPRESS 5.3 118.87 8,652 FO – HM1.5  H2 – TA – H2
3 01H00 02H00 LINH HONG LI 6.0 169.51 15932 HM1.4 – HL3.5  H1
4 06H30 HIỆU KIÊN THANH PHAT 03 5.5 74.36 1597 HG – CL2  H2          X2
5 19H30 THẠO SEVEN STAR 6.15 95.00 2,797 CL1 – F0 HG  X5  TA – H2
6 11H30 12H00 MƯỜI KIÊN HAI PHUONG SUN 4.0 90.72 2,551 F0 – HG  H1
7 11H30 12H30 TRƯỜNG PAC ANKAA 6.8 199.9 35,812 HM2.1 – CL4 NM6.HL8.CL6  H1          X2
8 18H00 19H00 PHÁI NAM BARONESS 4.5 179.5 22,137 CTAU – F0 HP1.TP3  X2   TA   X5
9 18H00 ĐÔNG ĐƯC THANH PHAT 03 3.4 74.35 1597 CL2 – FO X2          TL
10 16H00 17H00 KHỨNG KIÊN TIEN THANH 68 5.5 74.36 1861 FO – CL2 TL             X5