Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUÔC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN: 0982277788 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.8M
08:00 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 3.9M
08:02 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H00 HÀ B ĐƯC NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0  H1            TL
2 02H00 KHỨNG TÙNG D PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – FO P.CL6  H2           H1
3 01H00 02H00 ĐÔNG KIÊN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 FO – B12 P  H1           H2
4 04H30 BÌNH NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B12 – FO P  H2
5 05H00 06H00 HIỆU VEVEN STAR 4.1 95.00 2,797 FO – CL1 HG  H2           X3
6 09H30 10H30 PHÁI XINHUI EXPRESS 8.4 215.40 54,732 FO – HM1.5  H1 – H6 – H1
7 16H30 TUẤT TUNG D HONG SHUN 5.2 109.86 4,427 CL6 – FO HG  X3           H2
8 05H00 06H00 THẠO HTK VENUS 5.0 90.72 2,551 HM1.5 – HL3.2  H2
9 13H30 14H00 THANH B JR SPRING 6.8 228.38 44,452 HM2.4 – CL5 CLUC.HL8.CL8HT  H2    –      X3
10 05H00 06H00 HẠNH VIET THANG 136 3.2 91.94 2,999 HM1.2 – HL1.12  H2
11 15H30 16H30 CƯỜNG C KAI XUAN 9 .12.7 189.84 29,963 HN1.4 – F0  H1           H6
12 14H00 ANH THERESA LEO 5.6 144.71 11,254 CL5 – F0 G68.HG  X3   H6    H2
13 18H00 MƯỜI KIÊN TRUONG AN 05 7.15 105.67 4,414 XMTL – F0 CL6  H1    TL    H1
14 13H30 14H00 SƠN ĐỨC TRUONG AN 06 2.8 95.12 2,971 F0 – HG3  H2            TL
15 18H00 19H30 TÙNG A CARAVOS LIBERTY 7.0 199.99 35812 FO – HM2.3  TL             H2
16 20H30 22H00 NAM TRUONG NGUYEN 136 3.5 91.80 2656 FO – HG  H2            H1
17 20H30 22H30 THẮNG A HIẾU PETROLIMEX 10 8.0 175.90 25408 FO – B12 CLUC – P  H2 – TL – H2
18 19H30 21H00 HƯNG BÌNH REGINA OLDENDORFF 13.0 260.00 66019 FO – HN1.5 NM8  H1 – TAT2 – X3
19 20H30 21H30 THANH B SƠN XINHUI EXPRESS 8.4 215.40 54732 HM1.5 – CL6 HL8 – NM6 -= CL6  H2 – TL – X2