Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUÔC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI: 0987903066 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:07 – 4.2M
07:14 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 4.2M
06:58 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00  ĐĂNG – ĐƯC  MY AN 01 8.5 109.67 4,988  XMHL – FO  CL6 H1            H2
2 16H00  CƯỜNGC  INTERLINK AUDACITY 7.0 179.90 24,940  HM2.3 –  HP1          H6 – H2
3 15H30 16H00  HÀA  SPAR GEMINI 8.0 190.00 32,474  HP1 – CL7  CL6.HL8  H2     –     X3
4 18H30 19H00 THUẬN  VTC PHOENIX 9.65 153.20 14,851  HL3.1 – F0 H2
5 19H00 20H00  THẮNGA  VOSCO SKY 3.9 189.90 29,367  C.TAU – F0  X3 – H6 – TL
6 23H00  HIẾU  HONG LI 6.0 169.51 15,932  F0 – HM1.4          H6 – TL
7 16H00 17H00  HƯNG  STAR PEACE 13.7 229.00 43,445  HN1.5 – F0  NMS 8  H1 – H6 – H2
8 16H00 17H00  THANHA – HIỆU  BIEN DONG TRADER 4.6 124.80 5,725  C.TAU – SN  HP01.HA18.HA19  X5
9 10H00 12H00  THANHB  KAI XUAN 9 11.1 189.94 29,963  F0 – HN1.4  H1 – H6.T2 – X5
10 10H00 12H00  TÙNGA  BALTIC MANTIS 13.45 199.90 36,353  F0 – HM2.6  H1 – H6 – H1
11 13H00  CƯỜNGC  VILLA DESTE 6.5 229.0 44,095  CL7 – F0  CLUC – HL8 – CL6HT  X5 – H6
12 04H30 06H00  THẮNGA  JR SPRING 6.8 228.38 44,452  F0 – HM2.4  H2 – H6 – H2
13 04H30 06H00  HIỆU  VIET THANG 136 3.2 91.94 2,999  F0 – HM1.2  H2 – H6 – H2
14 04H30 07H00  ĐÔNG  NHA BE 08 6.2 105.00 4,432  F0 – B125000  P  H2 – H6 – H1
15 00H30  THẠO  VICTRORIA 08 6.5 91.94 2995  XMTL – F0  CL6  H2 – H6 – H1
16 00H00 01H00  BÌNH  TRUONG AN 05 3.8 105.67 4414  F0 – XMTL  CL6.H8  H1 – H6 – H8
17 04H30 06H00  TUẤT  VAST OCEAN 3.2 48.00 493  HM1.3 – CLUC  H2 – H6 – H1
18 10H00 12H00  HẠNH – KIÊN  NEW HOPE 8.75 118.01 6,664  HL3.4 – F0  H1 – H6 – H1
19 12H00  KHỨNG – TÙNGD  ATN APOLLO 7.2 105.73 4,348  HG7.3 – F0  H2     –     H1
20 21H00 21H30 HIẾU VINASHIP DIAMOND 9.55 153.50 14397 HL3.6 – FO  TL  – H6