Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 3RD WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18:17 – 4.2M
06:14 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.5M
06:07 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H30 15H00  DONG  TAN BINH 127 8.0 130.7 9,235  HL3.5 – F0  H1
2 11H30 13H00  HAB  HAI NAM 39 4.0 170 17,979  F0 – SN  HP01.TP02  TL – H6 – X2
3 05H30 06H30  HIỆU  VAST OCEAN 3.0 48 493  F0 – HM  H1
4 05H30 06H30  BINH  MY AN 1 4.0 109.67 4,988  F0 – XMHL  CL6  H1      –      TL
5 07H30 08H00  TUNGA  PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,400  HM1.2 – F0  H2
6 11H00  TUAT  BAO HONG 10 6.1 115 5,217  CL6 – F0  HG.H8  H8 – TL
7 07H30  LINH  BLUE EMPEROR 5 4.8 139.12 7,485  CL7 – F0  HG.CL6  X2      –      H2
8 14H30 16H00  HANH  TRUONG MINH STAR 7.9 118.83 6,649  HL1.4 – F0  H1
9 09H30 11H00  HAA  INTERLINK AUDACITY 7.0 179.9 24,940  F0 – HM2.3  H1 – H6 – H1
10 01H00  KHOAI  YU LONG 2.8 45 400  Cluc – F0  H2     –     TL
11 13H00 14H00  PHAI  DOUBLE FORTUNE 7.0 234.98 50,617  HN1.4 – F0  NMS8  H2   H6   H1
12 09H30 11H00  THẠO  PHUONG NAM 68 7.8 92.5 2,717  HL3.2 – F0  H1
13 09H30 10H30  HUNG  PACIFIC SOPHIA 8.6 189.99 30,064  HM2.4 – HP4  H1 – H6 – H1
14 15H00  TUAT  HONG SHUN 6.5 109.86 4,427  HM1.1 – CL6  HG          TL – X5
15 20H30 21H00  HAA  TOMINI LIBERTY 13.0 199.9 36,415  HM2.5 – HL  H2
16 23H00  SON  PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468  B12 – F0  P.Cluc  H1     –     TL
17 20H30 23H00  NAM  PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542  F0 – B12  P.CL6  H2 – TL –  H1