Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG: 09047050268 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1915 – 4.1M
0646  – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
2000 –  4.4M
0649  –  0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00(29/5) 00H30 ANH MUOI MERIT 6.0 170 17,895 F0 – HL TL
2 06H00 TUAT TUNG B PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL P.CL6 H2          –   H1
3 06H00 07H00 THUAN KHUNG PETROLIMEX 15 5.6 160 13,468 HM1.3 – F0 H1
4 06H00 07H00 THAO KIEN WIN STARS 3.5 77.8 1,837 F0 – CLUC H1        –    H2
5 10H30 12H00 HA C TUNG B XINGHE EXPRESS 5.3 118 8,652 F0 – HL H2 – TP – H2
6 10H30 12H00 HA A AFRICAN HORNBILL 10.5 200 34,795 F0 – HL H2 – TP – H2
7 10H30 12H00 HIỆU THE QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 PVOIL – F0 GD 68 H1        –    H2